Özel Küçükkaptan Anaokulu

Ülkemizdeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarını aynı çatı altında toplayan ve ortak bir paydada buluşturan ilke ve esaslar bellidir ve her kurum bu çerçeve ile bağlıdır.Ne mutlu ki hepimiz, ülkemizin geleceği çocuklarımıza en iyi eğitim hizmetini vermek üzere buradayız.

Özel Küçükkaptan Anaokulu olarak bizi, diğer okul öncesi kurumlar içinde siz değerli velilerimiz nezdinde farklı kılmak için belirlediğimiz ilke ve esaslarımızın temelinde  daima çocuğu merkeze alan ve merkezde tutan bir eğitim anlayışı vardır.

İşte bu nedenle biz, “neden biz?” sorusuna yanıt olarak “KÜÇÜK KAPTANLAR, BÜYÜK KAŞİFLER!” “TAM YOL İLERİ” sloganıyla eğitim programımızın temel özelliklerini ve fiziki şartlarımızı burada bir kez daha belirtmek ve bizleri daha yakından tanımak üzere sizleri okulumuza davet etmek istedik.

EĞİTİM PROGRAMIMIZIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Oyun Temelli – Çocuk Merkezli Öğrenme

Okul öncesi eğitimde oyun ile öğrenme önemli bir yer tutmaktadır. Önemli olan çocuğun bütüncül bir yaklaşımla tüm gelişim alanlarını destekler nitelikte eğitim almasıdır. Çocuk merkezli öğrenmede, her çocuğun eşsiz ve kendine özgü bir birey olduğu kabulüyle birlikte grup içinde birey olabilmenin önemi ve değeri de vurgulanır. Etkinlikler planlanırken, çocukların, hayal güçlerinin ve yaratıcılıklarının beslenmesi ve pozitif duygular geliştirmesi hedef alınır. Çocuklar, farklılaştırılmış ve amaca yönelik olarak yapılandırılmış farklı etkinlik türleri içinde öğrenmekten keyif alırlar ve içlerindeki doğal merak ve araştırma güdüsü sürekli olarak beslenir.

Ortak Etkinlik Zamanları

Farklı yaş gruplarındaki çocukların belirli etkinlikler ve düzende biraraya getirilmesi akran öğreniminin daha geniş bir yelpazede gerçekleşmesine imkan sunar. Farklı yaş grubu özellikleri sevgi- saygı-paylaşım ve yardımlaşma temelinde tüm çocuklar tarafından deneyimlenir ve yaparak yaşayarak öğrenilir.

Yoğun Bahçe Zamanı

Yoğun bahçe zamanının olduğu programda, çocukların doğa ile iç içe olması, doğa bilinci ve sevgisinin oluşturulması amaçlanır. Öğrenme ortamı sadece derslikle sınırlı kalmaz; kimi zaman bahçede, kimi zaman ormanda, kimi zaman okul dışına yapılan çeşitli sosyal ve kültürel geziler ile dış mekanda ve okul dışında gerçekleştirilen farklı etkinliklerle çocuklar “çatısız eğitim” ile tanıştırılır. Böylelikle “yaşam boyu sürdürülebilir eğitim”in ilk temelleri daha okul öncesi dönemde atılmış olur.

Proje Tabanlı Eğitim - Portfolyo Sunumu

Yıllık çalışma programı oluşturulurken hedeflenen diğer bir kazanım da çocukların proje tabanlı bir eğitimin faydalarından yararlanmalarıdır. Bu sayede, karar vermenin, planlamanın, araştırmanın, sorgulamanın, işbirliğinin ve paylaşımın, sorumluluk almanın önemine yönelik algı, deneyim ve farkındalık yaratmak hedeflenir.  Kavramlar ve konular üzerinden sorgulayarak öğrenmenin gerçekleşmesi, sınıf içi işbirliğinin desteklenmesi amacıyla çocuklarla ortak karar verilen bir konu üzerine göre seçilecek proje merkezli çalışmalar yapılır. Çocuklar araştırmaya özendirilirken, öğretmenler de çocukları araştırmaya yönlendirir. Öğretmenler sadece genel çerçeveyi belirler; böylece çocuklar bir yandan araştırma yaparken bir yandan da özgürleşirler. Çocuklarla ilgili gözlemlerin belgelenmesi, yazılı, video ve fotoğrafların arşivlenmesi önemlidir. Portfolyo da diyebileceğimiz bu çalışmalar yıl içinde çocuklarla beraber oluşturulur ve üzerinden geçilerek çalışmalar devam ettirilir ve sunumu gerçekleştirilir.

Serbest Zaman Kullanımı

Çocuklarımıza atölyeler bazında ortamlar sunularak serbest zaman kullandırılır. Serbest zaman etkinlikleri çocukların serbest seçimlerini kullandıkları zaman ve mekanlar olup ilgi alanlarının keşfedilmesi ve çocukların farklı gelişim özellikleri yönünden izlenerek daha yakından tanınması ve daha sağlıklı değerlendirmeler yapılabilmesi için olanak sunar.

Yabancıl Dil Edinimi

Okulumuzda erken yaşta yabancı dil edinimine ayrı bir önem verilmektedir. Erken yaşlarda başlayan dil eğitimi, gerek anadili gerekse yabancı dili etkin öğrenme sürecinde çok önemlidir. Yabancı dilin, sadece belirli saatlerde derslerde öğrenme ile sınırlı kalmaması ve günlük yaşam içerisinde maruz bırakma yoluyla yaşamın bir parçası haline gelmesi de, öğrenilen bilginin kalıcılığını arttırmaktadır. Bu amaçla ağırlıklı olarak İngilizce ve ek olarak Almanca ders içi ve ders dışında tüm güne yayılan etkinliklerle desteklenmektedir. Çocukların maruz kaldıkları yabancı dili pasif öğrenmeyle de olsa kayda aldıkları bir gerçektir. Önemli olan doğru kaynaktan doğru kayıtlar almalarıdır. Özellikle erken çocukluk ve ilk yıllar dönemindeki yabancı dil ediniminde en önemli kriterler, çocukların farklı dillerdeki farklı sesleri algılaması, tanıması, basit cümle ve yönerge kalıplarını anlaması, takip edebilmesi ve ifade ederek iletişime geçebilmesidir. Konuşulan dilin seslerini, tonlamasını, ritmini, telaffuzunu ve aksanını doğru tanımak, herhangi bir kaygı yaşamaksızın oyun içerisinde doğal yollarla maruz kalarak öğrenmek erken dönem dil ediniminde en temel noktadır. Anadil etkinliklerinde olduğu gibi yabancı dil etkinliklerinde de hikaye-masal anlatımları, dramatizasyon, kuklalarla canlandırma, resimli kartlar, şarkı ve oyun etkinlikleriyle dil eğitiminin hem eğlenceli olması hem de ilgili dilin temsil ettiği kültürün tanıtılması hedeflenmiştir.

Bilim, Sanat Ve Fiziksel Aktivite Etkinlikleri

Çocukları erken yaşta bilim ve sanatla buluşturmak, fiziksel gelişimlerini ve koordinasyonlarını geliştirmek için hem iç mekanda hem de dış mekanda çeşitli etkinlikler yıl boyunca planlanır.

Rehberlik Hizmetleri

Okulumuzda rehberlik hizmetleri ciddiyetle uygulanmaktadır. Okul öncesi dönemde dikkatli gözlem, doğru bilgilendirme ve yönlendirme gerek okula hazır bulunuşluk gerekse çocuğun genel gelişim basamaklarına göre bireysel gelişim düzeylerinin değerlendirilmesi hem okul öncesi çocukluk döneminde hem de sonraki yılları için büyük önem taşımaktadır.

Eğitim anlayışımız çerçevesinde şekillenen eğitim programımız, okulumuzun fiziki şartları tarafından da desteklenmektedir.
BİZE ULAŞIN